Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

KONKURSY

Rector

of the Jagiellonian University

announces a competitive selection process for the post of an ASSISTANT

in the research staff

 

at the Institute for the Studies of Religion at the Faculty of Philosophy, academic field: humanities, 36 months of postdoc in religious studies in the research project Religion and urbanity. Mapping and relating religious fields in contemporary Polish cities (2020/37/B/HS1/02363), financed by National Science Centre Poland in the scope of Opus-19 program.

The competitive selection process is open for all individuals, who meet the requirements set out in Articles 113 and 116.2.4) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility criteria according to § 166 of the Statute of the Jagiellonian University and the regulations of the National Science Centre:

 1. holding a master degree. Preferred education in geography, sociology, urban studies, archeology, history, religious studies, anthropology or any related discipline;
 2. being prepared for carrying out research work.

The preferred candidate will also:

3) obtain a doctoral degree before an employment contract is signed (latest by the end of July 2021); if holding a doctoral degree, it should be obtained no earlier than 7 years before the start of the competition;

4) have relevant scientific achievements, especially in the field of GIS geolocation tools, database design, GIS coding and analysis, data visualization. In addition, research experience and expertise in urban studies, humanistic geography, social geography, or urban sociology will be advantageous;

5) have research experience and expertise with databases: in particular with database ontology, creating relational databases and data visualization;

6) have programming skills in any programming language, as for example: Python or C ++;

7) have a very good command of the English language and the ability to publish in that language;

8) be ready to develop their own research project within the main research project Opus 19, for which they are currently applying;

9) be willing to join the research team and take active part in the research project.

 

The assistant will be employed under a full-time employment contract. The offered contract considers a period of three years. The direct supervisor will be the PI of the project, Dr Natalia Zawiejska.

The assistant's duties will include:

 1. participation in the design and operationalization of databases;
 2. participation in contextualization and relating of databases;
 3. participation in database management, control of data collection and categorization procedures;
 4. participating in managing a team of researchers collecting and preparing empirical data;
 5. participation in the process of evaluation and data analysis;
 6. preparation of maps and databases for GIS procedures;
 7. participation in embedding of the project’s output in Digital Humanities project;
 8. developing of own research project as part of the main research project;
 9. preparation and publication of scientific papers (articles, chapters) related to the project;
 10. presenting research results at scientific conferences;
 11. participation in the meetings of the research team

The candidates, who would like to participate in the competitive selection process, should submit the following documents to the head of the project Dr Natalia Zawiejska: natalia.zawiejska@uj.edu.pl

Selected candidates will be invited to an online interview with the principal investigator and the experts committee.Any further information about the research project, formal requirements and research tasks in the project will be provided upon request by the head of the project, Dr Natalia Zawiejska.

 1. application form;
 2. scientific CV;
 3. motivation letter;
 4. personal questionnaire filled in by the candidate;
 5. copy of the master diploma or a doctoral diploma, if applicable;
 6. doctoral dissertation review, if applicable;
 7. list of publications (along with the respective publishing houses and the number of pages), and 2 Pdf files with most relevant publications – if applicable;
 8. description or short documentation of projects implemented with the use of GIS tools;
 9. two letters of reference;
 10. declaration of the candidate, confirming that the Jagiellonian University will be their primary place of work, should they be selected in the competitive selection process;
 11. declaration under Article 113 of the Law on Higher Education and Science;
 12. declaration on acknowledging and accepting the rules and regulations concerning intellectual property management and commercialisation in force at the Jagiellonian University;
 13. information regarding processing of personal data;

Two stage selection process:

1) qualification of candidates according to documentation provided

2) interview

 

Opening date: 09.02.2021

Application submission deadline: 12.03.2021

The competitive selection process will be concluded by 23.03.2021

The start of employment is scheduled between 1 May 2021 and 31 July 2021

 

Salary indication: 7700 PLN (gross)/month

Place of enrolment: Jagiellonian University, Kraków, Poland

The Jagiellonian University does not provide housing.

 

Declaration forms can be obtained at:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow- pracownikow

STUDENT/DOKTORANT (GEOGRAFIA I NAUKI POKREWNE)

 

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stypendium naukowe (student/doktorant) w projekcie badawczym: Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363)

Stypendium w wysokości 3 960 PLN/ miesiąc (stypendium) na okres maksymalnie 10 miesięcy. Stypendium jest przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym przez Radę NCN uchwałą nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Początek pracy w projekcie jest przewidziany na dzień 1 czerwca 2024 r.

Konieczne warunki kwalifikacyjne:

 • Student lub doktorant w zakresie geografii, geografii społecznej i nauk pokrewnych;
 • Doskonała znajomość programu ARC GIS;
 • Umiejętność pracy z bazami danych a także biegłość w wizualizacji danych;
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu i w trybie zadaniowego zarządzania czasem; dobra organizacja pracy;
 • Dyspozycyjność: uczestnictwo  cotygodniowych zebraniach zespołu oraz cotygodniowe rozliczenie zadaniowego czasu pracy.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowanie (we współpracy z zespołem projektu) artykułów naukowych;
 • Kreatywność i samodzielność, chęć uczenia się nowych rzeczy i poszerzania wiedzy w ramach zagadnień projektu i zadań koniecznych do wykonania w projekcie, gotowość do zdobywania nowych informacji i szukania nowych rozwiązań technicznych, analitycznych i wizualnych;
 • Chęć podejmowania nowych wyzwań i  szybkiego reagowania na potrzeby projektu;
 • Dobra orientacja w zakresie najnowszych kierunków badań w geografii społecznej oraz GIS.

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy, do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej przechodzą jedynie wybrani kandydaci. Selekcja do etapu II odbywa się na podstawie przesłanych dokumentów.

Kandydaci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:

 • Zaświadczenie potwierdzające status studenta/doktoranta;
 • Rekomendacje pracownika naukowego/opiekuna naukowego;
 • Krótki opis: Propozycja zastosowania narzędzi GIS do analizy „religii”: Jakie bazy danych można korelować z różnymi danymi dotyczącymi religii? Jakiego typu wizualizacje mogą być analitycznie wartościowe? Porównanie z istniejącymi badaniami/projektami (do 1 strony WORD: czcionka 12 pkt, interlinia 1,5); Inne pomysły?
 • CV naukowe, z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; udział w projektach badawczych, także nagrody naukowe, stypendia;
 • Opublikowane teksty lub publikacje naukowe (PDF lub link do artykułu), jeśli dotyczy;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowo, o ile kandydat posiada:

 • Certyfikaty językowe i inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności.

 

Bliższe informacje dotyczące projektu znajdują się na poniższej stronie:

https://rum.project.uj.edu.pl/

Dokumentację należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2024 roku na adres mailowy kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej: natalia.zawiejska@uj.edu.pl

Rozmowy kwalifikacyjne (on-line) odbędą się w dniach 26 kwietnia i 29 kwietnia 2024.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia  2 maja 2024.

Rozpoczęcie realizacji zadań w projekcie: 1 czerwca 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki -

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do realizacji procedury konkursowej w sprawie stypendium, przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, a w razie wyboru na stanowisko stypendysty w związku z zawarciem umowy o wypłatę stypendium naukowego oraz czynności związanych z pobieraniem stypendium naukowego na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” (dalej „Projekt”), w ramach którego przeprowadzany jest konkurs na stanowisko stypendysty.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze konkursowej, a w przypadku przyznania stypendium jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o wypłatę stypendium.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach którego umowa została zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym Uniwersytet Jagielloński zlecił przeprowadzenie audytu, instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli, właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia realizacji Projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy w Projekcie; w celach archiwizacyjnych – przez okres prawem przewidziany.  
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

 

 

…………………………………………………………………

miejscowość, data, czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:

https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link

Konieczne warunki kwalifikacyjne:

1. Student (studiów II stopnia) lub doktorant w zakresie socjologii, antropologii, religioznawstwa lub kierunku pokrewnego.

2. Umiejętność pracy z programem ArcGis potwierdzona certyfikatem.

3. Umiejętność analizy danych jakościowych oraz analizy danych w ArcGis.

4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii.

5. Stałe miejsce zamieszkania w Krakowie, ze względu na ulokowanie badań.

Udokumentowany udział w projektach i realizacja projektów badawczych dotyczących badań nad religią w mieście, religią i miastem:

6. Udokumentowany udział w projektach i realizacja projektów badawczych dotyczących badań nad religią w mieście przy pomocy narzędzi geolokacji oraz metodologii zwrotu przestrzennego.

7. Udokumentowany udział w projektach i realizacja projektów badawczych dotyczących badań o charakterze etnograficznym nad religią w mieście (szczególnie użycie walk-alongs oraz walking as method).

8. Udokumentowana realizacja projektu badawczego dotyczącego związków pomiędzy religią i ekonomią w kontekście miejskim.

Dodatkowo:

 1. Mile widziane umiejętności obsługi programów do badań etnograficznych np. EthnoAlly.
 2. Umiejętności organizacyjne.
 3. Znajomość języka angielskiego.
 4. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i pluralizmu religijnego Krakowa.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w trybie online. Komisja konkursowa zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.

W przypadku odrzucenia aplikacji kandydata, dokumentacja zostanie zniszczona po zakończeniu procedur wyboru, zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie kompletu dokumentów w formie elektronicznej na adres kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej natalia.zawiejska@uj.edu.pl do dnia 5 marca 2021.

Bezpośrednim przełożonym stypendysty będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska. Zakres obowiązków stypendysty będzie obejmował realizację zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy natalia.zawiejska@uj.edu.pl

Kandydaci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:

 1. CV naukowe, z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia.
 2. Zaświadczenie potwierdzające status studenta.
 3. Wykaz dodatkowych osiągnięć i zaangażowania społecznego/ organizacyjnego.
 4. Dokumentację realizowanych projektów badawczych – stosownie do wymagań kwalifikacyjnych.
 5. Certyfikat szkolenia ArcGis.
 6. Teksty lub publikacje dotyczące tematyki projektu.
 7. Certyfikaty językowe i inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności.
 8. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 10 marca 2021. Rozpoczęcie realizacji zadań w projekcie: kwiecień 2021

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na jedno stypendium naukowe w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).


Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:
https://rum.project.uj.edu.pl/


Konieczne warunki kwalifikacyjne:
1. Student/ka (studiów II stopnia) lub doktorant/ka socjologii, antropologii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii lub kierunku pokrewnego
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz lekturę literatury naukowej
3. Stałe miejsce zamieszkania w Lublinie, ze względu na specyfikę i ulokowanie badań
4. Dyspozycyjność – Proszę zwrócić uwagę na specyfikę projektu. Wydarzenia religijne zazwyczaj odbywają się w weekendy oraz w okresach ustawowo wolnych od pracy
5. Kompetencje miękkie: motywacja, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, obowiązkowość, uważność, komunikatywność, wrażliwość badawcza i analityczna
6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych i zaangażowanie w pracę naukową


Mile wiedziane:
1. Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych (etnografia, wywiady)
2. Umiejętności obsługi programów Arc Gis Online i MAXQDA
3. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i topografii Lublina
4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii
5. Zamiłowanie do długich spacerów i jazdy na rowerze


Kandydatki/ci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:
1. CV naukowe (z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia)
2. List motywacyjny
3. Zaświadczenie potwierdzające status studenta (możliwość dosłania do dnia 8 października 2021)
4. Jedna opinia od pracownika naukowego
6. Opcjonalnie dokumenty poświadczające posiadane umiejętności
7. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych


Procedura rekrutacyjna:
Proszę przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej, na adres rum@uj.edu.pl do dnia 24 września 2021.
W tytule maila proszę zawrzeć IMIĘ i NAZWISKO oraz dopisek „LUBLIN”. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Komisja konkursowa zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/tkami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 8 października 2021.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 12 października 2021. Przewidywany początek pracy w projekcie: listopad 2021.
Termin wprowadzającego szkolenia projektowego (obowiązkowe) w Krakowie 5-7 listopada 2021.


Wysokość stypendium: 2200 PLN miesięcznie.

Dodatkowo ze środków projektu zostaną pokryte koszty wyjazdów na coroczne zebrania zespołu w Krakowie oraz biletów sieciowych na komunikację miejską. Umowa stypendialna zostanie zawarta na 15 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6.


Zakres prac:
1. Zbieranie danych
2. Mapowanie religii w Lublinie
3. Prowadzenie etnografii miejskiej w Lublinie
4. Badania przypadku (case study) w Lublinie
5. Uczestniczenie we wprowadzającym szkoleniu projektowym w Krakowie (wyjazd finansowany ze środków grantowych)
6. Opracowanie danych
7. Udział w analizie danych
8. Udział w zebraniach ewaluujących dane, w seminariach badawczych oraz innych spotkaniach zespołu wyznaczonych przez kierownika projektu
9. Udział w upowszechnieniu rezultatów badań (konferencje, publikacje)
Bezpośrednim przełożonym stypendysty/tki będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska.
Istnieje możliwość przygotowania pracy magisterskiej związanej z projektem badawczym

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).


Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:
https://rum.project.uj.edu.pl/


Konieczne warunki kwalifikacyjne:
1. Studentki/ci (studiów II stopnia) lub doktorantki/ci socjologii, antropologii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii lub kierunku pokrewnego.
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz lekturę literatury naukowej.
3. Stałe miejsce zamieszkania w Gdańsku, ze względu na specyfikę i ulokowanie badań.
4. Dyspozycyjność – Proszę zwrócić uwagę na specyfikę projektu. Wydarzenia religijne zazwyczaj odbywają się w weekendy oraz w okresach ustawowo wolnych od pracy.
5. Kompetencje miękkie: motywacja, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, obowiązkowość, uważność, komunikatywność, wrażliwość badawcza i analityczna.
6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych i zaangażowanie w pracę naukową.


Mile wiedziane:
1. Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych (etnografia, wywiady).
2. Umiejętności obsługi programów Arc Gis Online i MAXQDA.
3. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i topografii Gdańska.
4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii.
5. Zamiłowanie do długich spacerów i jazdy na rowerze.


Kandydatki/ci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:
1. CV naukowe (z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia).
2. List motywacyjny.
3. Zaświadczenie potwierdzające status studenta (możliwość dosłania do dnia 8 października 2021).
4. Jedna opinia od pracownika naukowego.
6. Opcjonalnie dokumenty poświadczające posiadane umiejętności.
7. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

.
Procedura rekrutacyjna:
Proszę przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej, na adres rum@uj.edu.pl do dnia 24 września 2021. W tytule maila proszę zawrzeć imię i nazwisko oraz dopisek „Gdańsk”. Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Komisja konkursowa zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/tkami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 8 października 2021.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2021. Przewidywany początek pracy w projekcie: listopad 2021.
Termin wprowadzającego szkolenia projektowego (obowiązkowe) w Krakowie 5-7 listopada 2021.
Wysokość stypendium: 2200 PLN miesięcznie.

Dodatkowo ze środków projektu zostaną pokryte koszty wyjazdów na coroczne zebrania zespołu w Krakowie oraz biletów sieciowych na komunikację miejską. Umowa stypendialna zostanie zawarta na 15 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6.


Zakres prac:
1. Zbieranie danych.
2. Mapowanie religii w Gdańsku.
3. Prowadzenie etnografii miejskiej w Gdańsku.
4. Badania przypadku (case study) w Gdańsku.
5. Uczestniczenie we wprowadzającym szkoleniu projektowym w Krakowie (wyjazd finansowany ze środków grantowych).
6. Opracowanie danych.
7. Udział w analizie danych.
8. Udział w zebraniach ewaluujących dane, w seminariach badawczych oraz innych spotkaniach zespołu wyznaczonych przez kierownika projektu.
9. Udział w upowszechnieniu rezultatów badań (konferencje, publikacje).


Bezpośrednim przełożonym stypendystów/tek będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska.
Istnieje możliwość przygotowania pracy magisterskiej związanej z projektem badawczym.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń 24.09.2021

PRACA DLA WYKONAWCY W PROJEKCIE BADAWCZYM W LUBLINIE

Wynagrodzenie dodatkowe


Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudni w ramach umowy cywilno-prawnej (praca dodatkowa) dwóch wykonawców w projekcie badawczym Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach, w grancie OPUS 19 (NCN no. 2020/37/B/HS1/02363).


Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem:
https://rum.project.uj.edu.pl/


Zakres prac:
1. Zbieranie danych
2. Mapowanie religii w Lublinie (przy wykorzystaniu oprogramowania GIS)
3. Prowadzenie etnografii miejskiej w Lublinie
4. Badania przypadku (case study) w Lublinie
5. Uczestniczenie we wprowadzającym szkoleniu projektowym w Krakowie (wyjazd finansowany ze środków grantowych)
6. Opracowanie danych
7. Udział w analizie danych
8. Udział w zebraniach ewaluujących dane, w seminariach badawczych oraz innych spotkaniach zespołu wyznaczonych przez kierownika projektu
9. Udział w upowszechnieniu rezultatów badań (konferencje, publikacje)


Konieczne warunki kwalifikacyjne:
1. Student/ka (studiów II stopnia), doktorant/ka socjologii, antropologii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii lub kierunku pokrewnego; absolwent (Mgr) lub doktor (Dr) o podobnym zakresie specjalizacji.
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz lekturę literatury naukowej
3. Stałe miejsce zamieszkania w Lublinie, ze względu na specyfikę i ulokowanie badań
4. Dyspozycyjność – Proszę zwrócić uwagę na specyfikę projektu. Wydarzenia religijne zazwyczaj odbywają się w weekendy oraz w okresach ustawowo wolnych od pracy
5. Kompetencje miękkie: motywacja, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, obowiązkowość, uważność, komunikatywność, wrażliwość badawcza i analityczna
6. Motywacja do prowadzenia badań naukowych i zaangażowanie w pracę naukową.


Mile wiedziane:
1. Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych (etnografia, wywiady)
2. Umiejętności obsługi programów Arc Gis Online i MAXQDA
3. Znajomość zagadnień dotyczących wielokulturowości i topografii Lublina
4. Znajomość zagadnień związanych z definiowaniem religii i teoriami religii
5. Zamiłowanie do długich spacerów i jazdy na rowerze


Kandydatki/ci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów:
1. CV naukowe (z wykazem publikacji, konferencji, seminariów, zaangażowania organizacyjnego i uczestnictwa w życiu naukowym; także nagrody naukowe, stypendia)
2. List motywacyjny
3. W przypadku studentów: zaświadczenie potwierdzające status studenta (możliwość dosłania do dnia 8 października 2021)
4. Jedna opinia od pracownika naukowego
6. Opcjonalnie dokumenty poświadczające posiadane umiejętności
7. Informacja dotycząca danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych


Procedura rekrutacyjna:
Proszę przesłać komplet dokumentów w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej, na adres rum@uj.edu.pl do dnia 24 września 2021.
W tytule maila proszę zawrzeć IMIĘ i NAZWISKO, dopisek „LUBLIN_WYKONAWCA”. Kwalifikacja ma charakter dwuetapowy. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Komisja kwalifikacyjna zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/tkami, po uprzedniej ewaluacji zgłoszeń.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 8 października 2021.
Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie udostępniona do 12 października 2021. Przewidywany początek pracy w projekcie: listopad 2021.


Termin wprowadzającego szkolenia projektowego (obowiązkowe) w Krakowie 5-7 listopada 2021.


Podstawa wynagrodzenia brutto: 2100 PLN miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia netto zależna od rodzaju podpisanej umowy.
Dodatkowo ze środków projektu zostaną pokryte koszty wyjazdów na coroczne zebrania zespołu w Krakowie oraz biletów sieciowych na komunikację miejską.
Okres pobierania wynagrodzenia: 15 miesięcy


Bezpośrednim przełożonym pracownika będzie kierownik projektu dr Natalia Zawiejska.
Istnieje możliwość publikacji we współautorstwie z kierownikiem projektu w międzynarodowym czasopiśmie.

Web Content Display Web Content Display

WYNIKI KONKURSÓW

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO POST-DOC W PROJEKCIE:

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko post-doc w projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19. Do konkursu zgłosiło się 7 kandydatów. Komisja konkursowa obradowała dwukrotnie  (dnia 16.03.2021 oraz 19.03.2021). Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją i w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja zdecydowała o wyborze dr inż. Radosława Piskorskiego.

WYNIKI KONKURSU NA STYPENDIUM BADAWCZE W PROJEKCIE:

Stypendysta/stypendystka 1 (KRAKÓW):

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki 1 w projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19

Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową dokumentacji konkursowej, przedłożonej przez kandydatkę oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja konkursowa przydzieliła punkty w następujący sposób:

Maria Brzyska otrzymała w sumie 15 punktów. Zgodnie z kryteriami podliczania punktów, zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych przez NCN, kandydatka zdobyła 3.9 punktów

Komisja zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury Pani Marii Brzyskiej.

WYNIKI KONKURSU NA STYPENDIUM BADAWCZE W PROJEKCIE:

Stypendysta/stypendystka 3 (LUBLIN):

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki 3 w projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19

Do konkursu zgłosiło się sześciu kandydatów. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową dokumentacji konkursowej, przedłożonej przez kandydatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu stypendium:

mgr Monice Tarajko, która uzuskała 8,3 punkta, zgodnie z kryteriami przynawania punktów, zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych przez NCN.

WYNIKI KONKURSU NA STYPENDIA BADAWCZE W PROJEKCIE:

Stypendysta/stypendystka 2 oraz Stypendysta/stypendystka 4 (GDAŃSK):

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki 2 oraz  stypendysty/stypendystki 4 w projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19.

Do konkursu zgłosiło się dziesięcioro kandydatów. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową dokumentacji konkursowej, przedłożonej przez kandydatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu stypendium:

Pani Klaudii Bochniarz, która uzuskała 6,6 punkta, zgodnie z kryteriami przynawania punktów, zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych przez NCN.

oraz

Pani Weronice Wolskiej, która uzuskała 4,9 punkta, zgodnie z kryteriami przynawania punktów, zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych przez NCN.

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki 1 w projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19. Specyfikacja stanowiska: osoba specjalizująca się w GIS.

Do konkursu zgłosiło się czterech kandydatów. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową dokumentacji konkursowej, przedłożonej przez kandydatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu stypendium:

Mgr Aleksandra Jasińska, która uzyskała 9 punktów, zgodnie z kryteriami przyznawania punktów, zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych przez NCN.

Skład komisji:

Dr Natalia Zawiejska - przewodnicząca komisji

Dr Joanna Krotofil

Dr Łukasz Stypuła

Web Content Display Web Content Display

ZATRUDNIENIA

Więcej informacji pod linkiem: https://portal.uj.edu.pl/web/project-rum/dr-anna-mackowiak

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko wykonawcy projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19.

Dokument do naboru dostarczyło ośmioro kandydatów. Po rozpatrzeniu przez komisję  dokumentacji konkursowej, przedłożonej przez kandydatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem zatrudnień w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja konkursowa zdecydowała o zatrudnieniu:

dr Łukasza Stypuły, który uzyskał 8,5 punkta.

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko wykonawcy projekcie badawczym „Religia i miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich miastach” finansowanym z grantu NCN OPUS 19.

Dokument do naboru dostarczyło ośmioro kandydatów. Po rozpatrzeniu przez komisję  dokumentacji konkursowej, przedłożonej przez kandydatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z Regulaminem zatrudnień w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja konkursowa zdecydowała o zatrudnieniu:

Pana Mikhaila Obzhigalina, który uzyskał 4,8 punkta.